Parking-lotnisko-Berlin

Strona G艂贸wna | Tegel | Schoenefeld

Regulamin

Og贸lne warunki handlowe Airportparking-Berlin


 • Zakres obowi膮zywania:
  Poni偶sze warunki handlowe obowi膮zuj膮 w stosunku do przechowywania samochod贸w osobowych, transportu klient贸w na lotnisko oraz transportu powrotnego na teren firmy w Sch枚nefeld/ Waltersdorf + Berlin Tegel. Postanowienia odbiegaj膮ce od niniejszych warunk贸w nie znajduj膮 zastosowania.

 • Zawarcie umowy:
  Stronami umowy s膮 klient oraz Airportparking-Berlin. Umowa zostaje zawarta z momentem potwierdzenia rezerwacji. Je艣li rezerwacji dokonuje osoba upowa偶niona przez klienta, jest ona wraz z klientem, jako wsp贸艂d艂u偶nik, odpowiedzialna za wszystkie powzi臋te zobowi膮zania, kt贸re wynikaj膮 z rezerwacji w firmie Airportparking-Berlin. Niezale偶nie od tego, ka偶dy klient jest zobowi膮zany do udzielenia Airportparking-Berlin wszystkich niezb臋dnych do rezerwacji informacji, jak i Airportparking-Berlin jest zobowi膮zany do udost臋pnienia klientowi og贸lnych warunk贸w handlowych.

 • Us艂ugi, ceny, p艂atno艣ci:
  Firma Airportparking-Berlin zobowi膮zuje si臋, w przypadku zawarcia umowy, do dostarczenia uzgodnionych 艣wiadcze艅. Klient zobowi膮zany jest do uznania og贸lnych warunk贸w handlowych, jak i do zap艂acenia uzgodnionej ceny. Uzgodniona op艂ata za czas parkowania nale偶y si臋 tak偶e w贸wczas, gdy shuttle (transport) na lotnisko nie b臋dzie wykorzystany, gdy偶 ta us艂uga jest zasadniczo bezp艂atna. Obliczanie czasu rozpoczyna si臋 z momentem wjazdu na parking a ko艅czy si臋 wraz z jego opuszczeniem. Uzgodnione ceny zawieraj膮 ustawowy podatek MwSt. Airportparking-Berlin mo偶e w wyj膮tkowych przypadkach zleca膰 bezp艂atny transport na lotnisko zewn臋trznym firmom, np. taks贸wkarskim lub wynajmuj膮cym samochody. Udzielenie zlecenia mo偶e nast膮pi膰 tylko za po艣rednictwem Airportparking-Berlin i nie skutkuje dla klienta 偶adnymi dodatkowymi kosztami. Firma Airportparking w 偶adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przedsi臋biorstwa przyjmuj膮ce zlecenie Firma dzia艂a we wszystkie dni tygodnia, jak i dni 艣wi膮teczne i weekendy, od godziny 0:00 do 24:00. Transport powrotny na parking nast臋puje kr贸tko po przybyciu klienta. Klient zgadza si臋, by transport powrotny na parking nast臋powa艂 w pojedynczych przypadkach w ramach transportu zbiorowego, przez co mog艂oby doj艣膰 do nieznacznych op贸藕nie艅. Z powody op贸藕nie艅 przybywaj膮cych samolot贸w nie jest ca艂kowicie wykluczone, 偶e klienci b臋d膮 musieli oczekiwa膰 na transfer na parking, na co nie ma wp艂ywu firma Airportparking-Berlin. W takich przypadkach transfer nast臋puje, o ile nie natychmiast, w odst臋pie 30 minut. Firma Airportparking-Berlin mo偶e odm贸wi膰 wydania pojazdu, o ile uprzednio nie zosta艂a zap艂acona cena widniej膮ca na rachunku.

 • Odst膮pienie:
  Klient ma prawo do odst膮pienia od umowy z Firm膮 Airportparking-Berlin. W przypadku odst膮pienia klienta, firma Airportparking-Berlin ma prawo dochodzi膰 roszcze艅 do odpowiedniego odszkodowania. Firma Airportparking-Berlin b臋dzie wymaga艂a od klienta poniesienia zrycza艂towanych koszt贸w odst膮pienia w wysoko艣ci 50% uzgodnionej ceny. Airportparking-Berlin ma prawo tak偶e do 偶膮dania konkretnie obliczonej kwoty odszkodowania. Klient ma prawo do otrzymania po艣wiadczenia, 偶e Airportparking-Berlin nie ponios艂o 偶adnych szk贸d lub te偶, 偶e powsta艂e szkody s膮 ni偶sze ani偶eli za偶膮dane odszkodowanie. Obie strony umowy s膮 uprawnione do odst膮pienia od umowy z wa偶nej przyczyny. Odst膮pienia nie trzeba argumentowa膰, je艣li klient nie mo偶e skorzysta膰 z zarezerwowanych us艂ug z powodu choroby lub 艣mierci. Wa偶nym powodem w pozosta艂ych przypadkach jest szczeg贸lna si艂a wy偶sza jak np. otwarcie albo wnioskowanie o przeprowadzenie post臋powania w przypadku niewyp艂acalno艣ci jednej ze stron umowy, lub te偶 znaczne pomniejszenie majatku Airportparking-Berlin jak i przyj臋cie i wykorzystanie zarezerwowanych us艂ug przez klienta w spos贸b zagra偶aj膮cy opinii lub bezpiecze艅stwu firmy. Strona, kt贸ra z wa偶nego powodu wykorzystuje to prawo do rezygnacji, zobowi膮zana jest do niezw艂ocznego poinformowania o tym drug膮 stron臋 w formie pisemnej. Prawo do roszcze艅 odszkodowawczych jest w tych przypadkach wykluczone.

 • Odpowiedzialno艣膰 Airportparking-BerlinW przypadku uchybie艅 w us艂ugach Airportparking-Berlin, kt贸re zostan膮 stwierdzone przez klienta, firma Airportparking-Berlin do艂o偶y wszelkich stara艅, by dane uchybienia usun膮膰. Je艣li uchybienie nie zostanie wskazane przez klienta, nie uzyskuje on prawa do 偶膮dania zmniejszenia uzgodnionej zap艂aty lub odszkodowania. Firma Airportparking-Berlin wyklucza wszelk膮 odpowiedzialno艣膰 za szkody wywo艂ane na skutek dzia艂alno艣ci os贸b trzecich lub te偶 najemc贸w miejsc parkingowych. Powy偶sze obowi膮zuje w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do uszkodze艅, zniszcze艅 lub kradzie偶y odstawionych pojazd贸w lub te偶 ruchomych/ wbudowanych cz臋艣ci w poje藕dzie (np. Radio samochodowe, telefon samochodowy, kom贸rka lub osobiste przedmioty warto艣ciowe, sprz臋t fotograficzny, systemy nawigacyjne itd.) lub te偶 cz臋艣ci umocowanych na lub przy poje藕dzie. W przypadku szk贸d powsta艂ych w wyniku si艂y wy偶szej, wewn臋trznych lub zewn臋trznych rozruch贸w, wydarze艅 wojennych a tak偶e szk贸d spowodowanych zdarzeniami 偶ywio艂owymi jak i immisji os贸b trzecich, firma Airportparking-Berlin zwolniona jest z obowi膮zku wyp艂acania odszkodowania. Firma Airportparking-Berlinie nie przejmuje r贸wnie偶 偶adnej odpowiedzialno艣ci za szkody baga偶y klient贸w, do kt贸rych dosz艂o na terenie firmy lub w trakcie transportu na lub z lotniska z winy klienta lub te偶 bez jego winy. Punktualnie przybycie na lotnisko, zwi膮zane z konkretnym terminem odlotu klienta, nie jest przedmiotem umowy. Roszczenia odszkodowawcze, w szczeg贸lno艣ci te kt贸re s膮 dochodzone na skutek sp贸藕nienia si臋 na odlot lub inne terminy, s膮 wykluczone. Nie gwarantuje si臋, 偶e firma Airportparking-Berlin dotrze na terminal punktualnie. Klient ponosi wszelk膮 odpowiedzialno艣膰 za szkody zawinione i niezawinione powsta艂e na skutek technicznych wad pojazdu odstawionego na terenie Airportparking-Berlin przez klienta lub osoby trzecie przez niego upowa偶nione (np. Wyciek oleju, eksplozja). Klient, w przypadku w艂asnych roszcze艅 w stosunku do os贸b trzecich lub te偶 roszcze艅 ubezpieczeniowych, wyst臋puje po stronie firmy Airportparking-Berlin, o ile dane zdarzenie dotyczy firmy Airportparking-Berlin. Firma Airportparking-Berlin jest uprawniona do usuni臋cia pojazdu z terenu firmy na koszt klienta, kt贸ry odmawia odebrania go po up艂ywie uzgodnionego czasu najmu parkingu (nawet je艣li w czasie trwania czasu najmu oka偶e si臋, 偶e pojazd nie jest zdatny do jazdy), chyba, 偶e uzgodniono nowy czas najmu. Airportparking-Berlin mo偶e odm贸wi膰 pozwolenia na odstawienie pojazdu na terenie zak艂adu, gdy istniej膮 przes艂anki, 偶e wjazd pojazdu lub jego odstawienie na terenie firmy mo偶e stworzy膰 zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa firmy Airportparking-Berlin. Firma Airportparking-Berlin mo偶e wykluczy膰 z transportu osoby b臋d膮ce wyra藕nie pod wp艂ywem alkoholu lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych. Obszerne baga偶e mog膮 by膰 przetransportowane tylko wtedy, je艣li zosta艂y one w艂a艣ciwie zg艂oszone i udzielona zosta艂a zgoda przez Airportparking-Berlin na ich transport. W przypadku braku mo偶liwo艣ci transportu, pomimo automatycznej rezerwacji miejsca parkingowego, umowa z Airportparking-Berlin nie zostanie zawi膮zana. Klient nie mo偶e dochodzi膰 roszcze艅 odszkodowawczych w przypadku automatycznej rezerwacji, je艣li transport przez Airportparking-Berlin nie zostanie zapewniony. Firma Airportparking-Berlin mo偶e udost臋pni膰 foteliki dzieci臋ce tylko wtedy, je艣li klient udzieli艂 niezb臋dnych informacji na ten temat oraz poda艂 ich liczb臋 a Airportparking-Berlin potwierdzi艂a rezerwacj臋.

 • Zachowanie na terenie firmy: Na terenie firmy obowi膮zuj膮 przepisy kodeksu ruchu drogowego. Klient ma obowi膮zek przestrzegania wskaza艅 Airportparking-Berlin, jej przedstawicieli lub zleceniobiorc贸w Airportparking-Berlin. Klient lub jego zleceniobiorcy powinni zachowywa膰 si臋 w taki spos贸b, by zagro偶enie lub wyst膮pienie szk贸d u os贸b trzecich by艂o wykluczone. Klient ma obowi膮zek parkowania swojego pojazdu na przeznaczonym do tego miejscu w taki spos贸b, by s膮siednie pojazdy mia艂y ca艂y czas mo偶liwo艣膰 swobodnego wje偶d偶ania i wyje偶d偶ania na miejsce parkingowe. W przypadku uszkodze艅, zanieczyszcze艅 lub za艣miecania terenu firmy przez klienta, zostanie on obci膮偶ony kosztami powsta艂ymi na skutek usuwania zanieczyszcze艅. Klientowi zabrania si臋 przeprowadzania napraw na terenie firmy (wyj膮tek stanowi膮 autoryzowane serwisy pomocy drogowej) mycia i czyszczenia pojazdu (poza oczyszczaniem ze 艣niegu). W przypadku zanieczyszcze艅 gruntu lub w贸d gruntowych oczyszczanie przeprowadzi wyspecjalizowana firma na koszt klienta. W tych przypadkach klient nie ma prawa do samodzielnego usuni臋cia szk贸d. Pobyt na terenie przedsi臋biorstwa jest dozwolony tylko w celu parkowania, odbioru, za艂adunku i roz艂adunku pojazdu. Wraz z wjazdem na teren firmy klient zapewnia, 偶e kierowca posiada wymagane prawo jazdy a pojazd ustawowo przewidziane ubezpieczenie oraz jest dopuszczony do ruchu drogowego w/g StVO (kodeks ruchu drogowego) a偶 do momentu opuszczenia terenu firmy. Prawo jazdy oraz dow贸d rejestracyjny nale偶y okaza膰 na 偶膮danie Airportparking-Berlin, jej wsp贸艂pracownik贸w oraz zleceniobiorc贸w. W odpowiednich przypadkach mo偶e zosta膰 za偶膮dane okazanie potwierdzenia wystarczaj膮cego ubezpieczenia. Je艣li wskazane dokumenty nie mog膮 zosta膰 okazane, Airportparking-Berlin jest uprawniona do odm贸wienia wykonania zlecenia. W tych przypadkach klient nie ma prawa do roszcze艅 odszkodowawczych.

 • Postanowienia ko艅cowe:Zmiany lub uzupe艂nienie umowy, przyj臋cia wniosku lub niniejszych warunk贸w handlowych wymagaj膮 formy pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupe艂nianie dokonane przez klienta s膮 nieskuteczne. Miejscem wykonania oraz zap艂aty jest Sch枚nefeld. Wy艂膮czn膮 w艂a艣ciwo艣ci膮 terytorialna s膮du jest Potsdam. O ile partner umowy nie posiada w kraju 偶adnej og贸lnej w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej s膮du, jako taka obowi膮zuje Potsdam. Firma Airportparking-Berlin jest uprawniona do wytaczania skarg i innych proces贸w s膮dowych tak偶e w og贸lnej w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej s膮du klienta. Obowi膮zuje prawo Republiki Federalnej Nieniec. W przypadku, gdy pojedyncze postanowienia niniejszych warunk贸w handlowych mia艂yby by膰 lub sta膰 si臋 nieskuteczne lub nieprawid艂owe, nie narusza to skuteczno艣ci pozosta艂ych postanowie艅. W pozosta艂ych przypadkach obowi膮zuj膮 regulacje ustawowe.

 • Airportparking-Berlin 14532 Stahnsdorf w styczniu 2008
o Firmie | Regulamin | Kontakt | ©2009 parking-lotnisko-berlin
. . . .